توجه بفرمایید:

o        شماره را بدون کد شیراز و بدون در نظر گرفتن تغییرات اخیر در شماره های تلفن وارد نمایید.(به عنوان مثال : 2318332)

o        با توجه به ترافیک بالای سایت ممکن است بار کردن لیست ریز مصرف مدتی زمان برد.


Copyright © Setaregan Computer Center